OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podmienky ochrany osobných údajov

Základní ustanovení

I.

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je FarmaProf s.r.o. IČO 50017900, DIČ 2120168512, IČ DPH SK2120168512 so sídlom Osuského, 851 03 Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ Farmavita.sk“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

                        adresa: Osuského 36, 851 03 Bratislava

email: info@farmavita.sk

    telefón: + 421 919 266 270

  

 1. Farmavita.sk spracováva iba osobné údaje, ktoré užívatelia / zákazníci poskytnú v súvislosti s využívaním služieb (napr.: vybavenie objednávky, prostredníctvom formulára prihlásenie k odberu noviniek (newsletter), registráciou zákazníka, kontaktovanie zákazníckej podpory).

V prípade nákupu zhromažďujeme:

            V prípade odoberanie marketingových správ (newslettre):

 1. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy. 

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 
 1. Účelom spracovania osobných údajov je:
 1. Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas. 

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby 
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb. 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte 
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť  Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 2. Ak spracovávame Vaše obchodné podmienky, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovaní svojich osobných údajov a to požiadavkou na tejto adrese: http://farmavita.sk/request-for-user-info.

 V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať:

o vysvetlenie,

o odstráne takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať

o vykonanie opravy, doplnenia, likvidácie osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov. 

Máte taktiež právo kedykoľvek sa obrátiť so svojou žiadosťou na poverenca pre ochranu osobných údajov alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú Vaše osobné údaje vymazané,  to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré Farmavita.sk potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde rovnako v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie Vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

Požiadavku na vymazanie dát môžete zadať elektronicky na tejto adrese: http://farmavita.sk/request-for-user-delete.

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.